fbpx

Likestillingsredegjørelse Thaugland AS

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn viser at bedriften ikke har noen vesentlige forskjeller. Bedriften mener at kvinneandelen av menns lønn er ivaretatt med hensyn til funksjon, stilling og ansenitet.

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Vårt likestillingsarbeid er forankret i Virksomhetens ulike strategier, verktøy og retningslinjer.

• I 2018 utarbeidet vi nye retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, med et tilhørende varslingssystem.
• Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling

• Styre, ledelse, tilliltsvalgte, ansatte og HR er involvert i arbeidet.
• Disse møtes 4 ganger i året for evaluering
• Status på likestillingsarbeidet evalueres og oppsummeres 1. gang årlig i AMU- utvalget
• HR og tillitsvalgte har gjennomgått alle virksomhetens retningslinjer på de ulike personalpolitiske områdene. Undersøkelsen ble gjennomført i siste kvartal av 2021.
• Vi gjennomgikk fysiske forhold i virksomheten siste kvartal i 2021, for å se om det var tilrettelagt for svaksynte, personer i rullestol og hørselshemmede. Vi gjennomgikk i tillegg kantina for å se om mat som inneholdt svinekjøtt, gluten eller nøtter var godt nok merket.
• HR gjennomførte kartleggingen av kjønnslikestilling fjerde kvartal 2021.
• Likestilling og ikke-diskriminering ble også tatt opp på flere avdelingsmøter gjennom året.

Tiltak

For året 2021 har vi hatt særlig fokus på tilrettelegging, holdningsendring og kompetansebygging. I år har vi startet arbeidet med følgende tiltak:

• Bedriften har hatt fokus på holdnings endringer gjennom å ha dette som et fokus på interne møter.
• Risiko for diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ble identifisert på alle personalpolitiske områder.

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover

Evaluering av tiltak
I siste kvartal 2021 har vi vurdert resultatene av de tiltakene vi har iverksatt, gjennom arbeidsmiljø undersøkelser blant de ansatte og gjennomgang av handlingsplanen for likestilling på ledermøter kvartalsvis. Kartleggingen viser at vi har lyktes når det kommer til tilrettelegging og arbeidsmiljø. Når det kommer til holdningsendringer så viser tilbakemeldinger at dette området har hatt en positiv utvikling.

Resultatet av tiltakene
• Ansatte har fått et mere bevist fokus på holdningsskapende arbeide.
• Terskelen for å melde fra om diskriminering angående nasjonalitet og livssyn har blitt mindre.

Målsetting
• Øke fokus på holdningsskapende arbeide i bedriften og mot kunder
• Øke bevisstgjøring rundt temaet likestilling og diskriminering i arbeidslivet blant både ansatte og kunder.
• Nulltoleranse mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Lønnskartlegging

Formålet med denne presentasjonen er å rapportere om og redegjøre for lønnskartleggingen og analysearbeidet som er utført av Selskapet. Lønnskartleggingen er en del av Selskapets generelle arbeid som gjøres for å være proaktiv med tanke på like rettigheter og muligheter, og forebygging av diskriminering etter den norske likestillings- og diskrimineringsloven​.

Klikk på bildet for å lese hele Lønnskartleggingen