Hjem / Miljø og bærekraft

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er Miljøfyrtårn-
sertifisert

Vi har vært Miljøfyrtårn siden 2013

Siden 2013 har Thaugland vært Miljøfyrtårnbedrift. Det innebærer at vi tar bærekraft på alvor, og oppfyller strenge krav til blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Felleskriteriene innebærer blant annet:

 • Utarbeide en aktivitetsplan/årshjul
 • Utpeke en Miljøfyrtårnansvarlig
 • Ha en overordnet miljøpolicy
 • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Organisasjonskart over alle sentrale roller
 • Oppdatert oversikt over relevante lover innen HMS
 • Oppdatert risikovurdering innen indre og ytre miljø
 • Etablerte rutiner for melding av avvik
 • Rutiner for å lære opp ansatte i HMS arbeid
 • Resultater/statistikk fra styringsverktøyet
 • Årlige klima- og miljørapporter sendes inn
 • Påvirke sentrale leverandører til å ta miljøansvar
 • Stille relevante miljøkriterier før innkjøp
 • Velge nullutslippskjøretøy personbiler og varebiler
 • Ha et kildesorteringssystem
 • Farlig avfall og EE artikler lagres forsvarlig
 • Se hele listen her: Felleskriterier til miljøfyrtårnsertifisering

Vi ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Thaugland AS har som mål å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og tar derfor ansvar. En viktig del av arbeidet, innebærer å være Miljøfyrtårnsertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Thaugland AS i årene fremover..

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:
Thaugland AS har som mål og fokus på at de ansatte skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Bedriften skal til enhver tid foreta en vurdering på ny og miljøvennlig teknologi og eventuelt ta dette i bruk utfra en faglig og økonomisk helhetsvurdering. HMS målet er ingen alvorlige arbeidsulykker I bedriften og ha et minst mulig fotavtrykk miljømessig.

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:
Det foretas arbeidsmiljøundersøkelser hvert år, statistikk fra denne presenteres på allmannamøte for alle ansatte i Thaugland . Vi har som mål å redusere energiforbruket fra år til år. Men dette påvirkes en del av ute temperaturer sommer som vinter.

Ventilasjonsanlegg er programmert for vinter og sommer temperaturer for optimalt energiforbruk. Butikken har aircondition for å holde en optimal temperatur og minske belastningen på ventilasjons anlegget. Som igjen gir optimal bruk. Solcelle anlegget bidrar med sitt, slik at forbruk holdes nede. Alt dette kan ses i inn Miljø rapporteringen som gjøres hvert år.

For å nå målene er det gjennomført følgende tiltak:
Bedriftsidrettslaget deltok med noen få deltakere i sykkelbirken. Feriehus i Spania og firmahytten for ansatte på Norefjell.

Gjennomført driftsmøter hver 3mnd, hvor det har blitt gjennomgått nødvendigheten av alle større innkjøp til eget bruk og for videresalg med fokus på miljøbelastning og HMS. Innkjøpsveileder er benyttet.

Det har også vært stort fokus på avfall og sortering. Derfor har vi merket stor nedgang i avfallsmengde, fraksjonering i alle avfalls typer slik som organisk avfall, gips, isolasjon, trevirke, imp og overflatebehandlet trevirke. Avfallsmengde og fraksjoner er stabilt.

Fortsatt stort fokus på energistyring.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Thaugland AS?
Send forslag til miljo@thaugland.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen
Ledelsen Thaugland AS

Miljøsertifisering av produkter og prosjekter

BREEAM og BREEAM-NOR
BREEAM ble startet i 1990 og er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske versjonen og er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøparametere utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg-og eiendomsnæring i Norge. Dette er den eneste metoden for å sertifisere bærekraftige bygg. BREEAM-NOR er et effektivt verktøy for å samordne aktører i et byggeprosjekt og integrere bærekraft i alle ledd. Denne serifiseringen utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

ECOproduct
ECOproduct er et verktøy som forenkler jobben med å velge miljøvennlige produkter. Produktdatabasen til ECOproduct brukes av arkitekter, rådgivere, innkjøpere, entreprenører og byggherrer med mål om at flere velger miljøvennlige materialvalg. Miljøvurderingen av byggevarens egenskaper er basert på EDP som tilfredstiller krav til materialvalg, og gir poeng i BREEAM-NOR for sertifisering av bygg.

Svanemerket
Svanemerket har utarbeidet miljøkrav til en rekke forskjellige varer og tjenester. For at et produkt skal bli sertifisert må det dokumenteres at det oppfyller krav til den aktuelle gruppen.

Redusert miljøavtrykk
er et viktig felles mål!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det vil du tjene på!

Eksklusive tilbud rett i innboksen
Månedens tilbud
Produktnyheter
Fagrelatert informasjon
06:00 – 17:00
23 39 36 00
post@thaugland.no
Handlekurv

Innlogging